آزمونهای موجود

لطفا از کشوی باز شونده انتخاب آزمون عنوان درسی مورد نظر خود را انتخاب کنید سپس روی آزمون مناسب کلیک کنید

اقدامات وقت عنوان درس عنوان امتحان
انتخاب 10 (minutes) علوم پایه هشتم مخلوط جداسازی مواد پایه هشتم
انتخاب 10 (minutes) علوم پایه هشتم تنظیم هورمونی هشتم
انتخاب 10 (minutes) علوم پایه نهم هیدرو کربن و نفت پایه نهم
انتخاب 10 (minutes) علوم پایه نهم نظریه ورقه ای زمین پایه نهم
انتخاب 10 (minutes) علوم پایه هشتم الکتریسته پایه هشتم
انتخاب 10 (minutes) علوم پایه هشتم ایجاد صفات جدید در جانداران پایه هشتم
انتخاب 10 (minutes) علوم پایه هشتم نور و شکست نور پایه هشتم
انتخاب 10 (minutes) علوم پایه نهم نکات مهم فصل اتم ها پایه نهم
انتخاب 10 (minutes) علوم پایه نهم مواد و نقش آن پایه نهم
انتخاب 10 (minutes) علوم پایه نهم بخش نیرو پایه نهم
انتخاب 10 (minutes) علوم پایه نهم فشار وآثار آن
انتخاب 10 (minutes) علوم پایه نهم گذشته زمین پایه نهم
انتخاب 10 (minutes) مطالعات اجتماعی نهم گوی آبی زیبا پایه نهم
انتخاب 10 (minutes) مطالعات اجتماعی نهم چهره زمین پایه نهم
انتخاب 10 (minutes) مطالعات اجتماعی نهم حرکات زمین مطالعات پایه نهم
انتخاب 10 (minutes) مطالعات اجتماعی هشتم تعاون پایه هشتم
انتخاب 10 (minutes) مطالعات اجتماعی هشتم تعاون 2 مطالعات پایه هشتم
انتخاب 10 (minutes) مطالعات اجتماعی هشتم ساختار و تشکیل دولت پایه هشتم
انتخاب 20 (minutes) معما ریاضی تیزهوشان معمای ریاضی تیزهوشانی

امروز جمعه ، 24-2-00