دروس امتحانی علوم پایه هشتم

:توضیحات علوم پایه هشتم


رایگان

اقدامات وقت عنوان درس عنوان امتحان
انتخاب 10 (minutes) علوم پایه هشتم مخلوط جداسازی مواد پایه هشتم
انتخاب 10 (minutes) علوم پایه هشتم تنظیم هورمونی هشتم
انتخاب 10 (minutes) علوم پایه هشتم الکتریسته پایه هشتم
انتخاب 10 (minutes) علوم پایه هشتم ایجاد صفات جدید در جانداران پایه هشتم
انتخاب 10 (minutes) علوم پایه هشتم نور و شکست نور پایه هشتم

امروز سه شنبه ، 28-3-98