دروس امتحانی علوم پایه نهم

:توضیحات علوم پایه نهم


رایگان

اقدامات وقت عنوان درس عنوان امتحان
انتخاب 10 (minutes) علوم پایه نهم هیدرو کربن و نفت پایه نهم
انتخاب 10 (minutes) علوم پایه نهم نظریه ورقه ای زمین پایه نهم
انتخاب 10 (minutes) علوم پایه نهم نکات مهم فصل اتم ها پایه نهم
انتخاب 10 (minutes) علوم پایه نهم مواد و نقش آن پایه نهم
انتخاب 10 (minutes) علوم پایه نهم بخش نیرو پایه نهم
انتخاب 10 (minutes) علوم پایه نهم فشار وآثار آن
انتخاب 10 (minutes) علوم پایه نهم گذشته زمین پایه نهم

امروز سه شنبه ، 28-3-98