دروس امتحانی مطالعات اجتماعی نهم

:توضیحات مطالعات نهم


رایگان

اقدامات وقت عنوان درس عنوان امتحان
انتخاب 10 (minutes) مطالعات اجتماعی نهم گوی آبی زیبا پایه نهم
انتخاب 10 (minutes) مطالعات اجتماعی نهم چهره زمین پایه نهم
انتخاب 10 (minutes) مطالعات اجتماعی نهم حرکات زمین مطالعات پایه نهم

امروز سه شنبه ، 28-3-98