دروس امتحانی مطالعات اجتماعی هشتم

:توضیحات مطالعات اجتماعی هشتم


رایگان

اقدامات وقت عنوان درس عنوان امتحان
انتخاب 10 (minutes) مطالعات اجتماعی هشتم تعاون پایه هشتم
انتخاب 10 (minutes) مطالعات اجتماعی هشتم تعاون 2 مطالعات پایه هشتم
انتخاب 10 (minutes) مطالعات اجتماعی هشتم ساختار و تشکیل دولت پایه هشتم

امروز سه شنبه ، 28-3-98